Available courses

Організація етнотуризму

У структурі професійної підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі вагоме місце займає цикл дисциплін за видами туристичної діяльності, одним з яких є етнотуристична. Курс націлений на формування необхідного рівня знань і умінь для організації етнокультурного туризму. Зокрема, на основі базових знань з попередніх курсів оволодіти методикою організації різних видів етнотуристичної діяльності залежно від потреб туристів, їх вікових, статевих та соціальних особливостей; обґрунтувати необхідність засвоєння студентами знань з основ етнокультурних досліджень та використання етнокультурного потенціалу в організації туристичної діяльності.


Жанна Іванівна Бучко

Геоекологія (Міжнародний туризм)

У структурі загальної підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі вагоме місце займає цикл обов’язкових дисциплін, однією з яких і є геоекологія.

Курс націлений на формування необхідного рівня знань і умінь щодо формування теоретико-методологічних засад дослідження географічної оболонки та її складових, просторово-часових закономірностей її територіальної диференціації, характеру взаємозв'язків між природними компонентами, проявів сучасних фізико-географічних процесів, регіональних особливостей впливу природних умов на господарську діяльність і проживання людей, а також антропогенного впливу на зміни природних умов і природних ресурсів протягом історичного часу, обґрунтування необхідності засвоєння студентами геоекологічних знань щодо норм поведінки у природі, концепції сталого розвитку туризму.


Жанна Іванівна Бучко

Економіка та географія природокористування

«Економіка та географія природокористування» розглядає теоретичні та практичні аспекти сучасного природокористування. Висвітлює сучасну еколого-економічну ситуацію у використанні ресурсів Землі, головні об’єкти забруднення ресурсів та їх вплив на навколишнє середовище.


Вероніка Степанівна Грицку

Картографія, геоматика, ДЗЗ

Нормативний курс для студентів ОПП "Географія" та "Регіональний розвиток та просторове планування"

Наталія Василівна Заблотовська

Картографія СО

Нормативна дисципліна для стедентів спеціальност "Середня освіта : географія"

Наталія Василівна Заблотовська

Основи геоінформатики

курс для студентів першого року навчання ОП "Регіональний розвиток та просторове планування" першого рівня навчання. вибіркова дисципліна

Наталія Василівна Заблотовська