Зовнішньоекономічна діяльність (Зріз)

Дисципліна охоплює всі тематичні блоки для формування у студентів системи спеціальних знань щодо розуміння сутності та специфіки зовнішньоекономічної діяльності підприємства на сучасному етапі; цілей, мотивів і передумов її виникнення, правового та економічного середовища розвитку; економічних і організаційних відносин, які складаються між господарюючими суб’єктами різних країн під час проведення зовнішньоекономічної діяльності; аналізу закономірностей формування різних ситем ЗЕД; вивчення принципів укладання та виконання угод; проведення економічного аналізу ЗЕД підприємства, визначення її ефективності; вивчення механізмів регулювання зовнішньоекономічної діяльності, інструментів дослідження закордонних ринків з метою їх вибору, способів виходу на зовнішні ринки, особливостей міжнародної товарної та цінової політики; засвоєння методичних засад міжнародної контрактної діяльності, міжнародних розрахунків, специфіки валютного, митного та податкового регулювання такої діяльності, як бази управління соціально-економічними явищами і процесами на мікро- і макрорівні.

Моніторингу якості освіти Центр

Потенціал і розвиток підприємницької діяльності (Зріз)

Курс передбачає ґрунтовне ознайомлення з основними принципами розвитку потенціалу підприємства. Передбачається, що вивчення потенціалу підприємства та його розвитку на підприємстві в обсязі, запропонованому програмою, повинно створити теоретичні та практичні передумови для подальшого застосування здобутих навичок в роботі промислових підприємств.

Моніторингу якості освіти Центр

Маркетингова товарна політика (Зріз)

Навчальна дисципліна забезпечує набуття студентами спеціальних знань щодо формування та реалізації маркетингової товарної політики компанії та вміння використовувати набуті знання у практичній діяльності.

Моніторингу якості освіти Центр

Менеджмент (Зріз)

Дисципліна присвячена вивченню теорії та практики, рівнів та сфер менеджменту, законів організацій та організаційних процесів, принципів та функцій менеджменту, елементів організації та технології менеджменту, сутності і складових процесів управління, стилів та ефективності управління. Дисципліна орієнтує на формування сучасного управлінського мислення; формування розуміння концептуальних основ системного управління організаціями, зокрема в системі митних органів; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища; прийняття адекватних управлінських рішень в процесі управління митними органами.

Моніторингу якості освіти Центр

Фінанси підприємств (Зріз)

Дисципліна спрямована на здобуття основ теоретичних знань та практичних навичок для вирішення спеціалізованих практичних задач у галузі фінансів відокремлених господарюючих суб’єктів (юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців) з приводу формування, розподілу та використання фондів грошових засобів (фінансових ресурсів) у процесі виробництва або іншої господарської діяльності у сучасних умовах розвитку ринкової економіки.

Моніторингу якості освіти Центр

Звітність підприємств (Зріз)

Дисципліна спрямована на формування у студентів теоретичних знань та вироблення практичних навичок, пов’язаних з складанням, поданням та використанням звітності підприємства.

Моніторингу якості освіти Центр

Мотивування персоналу (Зріз)

Дисципліна спрямована на формування системи теоретичних знань про мотиваційний механізм трудової діяльності персоналу та практичних навичок у галузі мотиваційного менеджменту щодо посилення ефективності використання і розвитку потенціалу робітників організації (від розробника). Дисципліна орієнтує на оволодіння теорії мотиваційного менеджменту, розкриття її об’єкта, предмету і методів; обґрунтування місця мотивації в системі управління; розкриття змісту мотиваційного процесу; розгляд сучасних мотиваційних теорій та їх застосування у практиці управління, методів і форм оплати праці та мотивації різних категорій працівників (від розробника)

Моніторингу якості освіти Центр

Оптимізаційні методи та моделі (Зріз)

Дисципліна спрямована на оволодіння оптимізаційними методами і моделями; набуття практичних навичок застосування обліковоаналітичної інформації при моделюванні, прогнозуванні та пошуку оптимальних стратегій на всіх рівнях економічної системи.

Моніторингу якості освіти Центр

Педагогіка з основами педагогічної майстерності (ЦМЯО)

Педагогічна діяльність є професійною діяльністю педагога. Для ефективного виконання педагогічних функцій сучасному педагогові, безумовно, важливо усвідомлювати структуру педагогічної діяльності, її основні компоненти, педагогічні дії й професійно важливі вміння та якості, необхідні для її реалізації. 

Моніторингу якості освіти Центр