Вибіркова дисципліна, читається для студентів 1 курсу, спеціальності 181 "Харчові технології", на кафедрі хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції.

Курс -1, Семестр - 2

Загальний обсяг годин - 120: кредитів - 4; лекцій - 10; лабораторних - 30; самостійних - 80.

Мета дисципліни: надання майбутнім фахівцям знань у  галузі  вивчення  сучасних напрямків  харчової токсикології, екології людини,  пов'язаних  із  проблемами забруднення навколишнього середовища, що є потенційним джерелом забруднення продовольчої сировини й продуктів харчування, визначення видів забруднень  та екологічних ризиків при одержанні харчових продуктів на всіх етапах виробничого процесу та в процесі реалізації продукції дозволить здійснювати виробництво харчових продуктів з мінімальним навантаженням на оточуюче середовище і забезпечувати екологічну безпеку.