Робоча програма навчальної дисципліни «Інженерне обладнання будівель» складена відповідно до вимог її змісту (Ліцензійні умовипровадження освітньої діяльності 2015 р.) та відповідає освітньо-професійній програмі, 191 Архітектура та містобудування, галузі знань: 19 Архітектура та будівництво затвердженої Вченою радою факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва (Протокол № 1 від «29» серпня 2020 року).