Робоча програма навчальної дисципліни «Теплогазопостачання і вентиляція» складена відповідно до вимог її змісту (Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності 2015 р.) та відповідає освітньо-професійній програмі "Будівництво та цивільна інженерія", 192 Будівництво та цивільна інженерія, галузі знань: 19 Архітектура та будівництво.