Обов'язкова дисципліна

Освітньо-професійна програма Будівництво та цивільна інженерія

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво 

 • Мета курсу: формування знань з основних понять і законів електротехніки, співвідношення електричних і енергетичних величин, які характеризують стан електричних і магнітних кіл, знань принципу дії та конструкції таких електротехнічних приладів, як трансформатори, електровимірювальні прилади, електричні апарати, електричні машини постійного та змінного струмів, принцип дії напівпровідникових приладів.
 • Характеристика навчальної дисципліни

   

   

  Форма навчання

   

  Рік підготовки

  Семестр

  Кількість

  Кількість годин

   

   

   

  Вид підсумко вого контролю

   

   

  кредитів

   

   

  годин

  лекції

  практичні

  семінарські

  лабораторні

  самостійна робота

  індивідуальні завдання

  Денна

  3

  6

  3

  90

  30

   

   

  15

  45

   

  залік

   

  На основі лекційного матеріалу рекомендується записувати основні тези, малюнки з дошки, а також розв’язок всіх практичних задач, які розглядатимуться на лекціях.

  Умова допуску до заліку – опрацьовані лабораторні роботи. При своєчасному виконанні лабораторних робіт , а також при належному відвідуванні лекцій, дозволяється отримати оцінку заліку, як середньоарифметичну від оцінок за лабораторні роботи та модульні завдання.