Дисципліна «Фінансовий інжиніринг» належить до блоку вибіркових освітніх компонент, запропонованих здобувачам освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня галузі знань  07 «Управління та адміністрування».