Друга іноземна мова (німецька) належить до вибіркових освітніх компонентів освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини». Дисципліна викладається з урахуванням Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти, водночас із особливостями фаху й контекстного підходу до викладання німецької мови як іноземної. В центрі уваги практично та фахово орієнтованого заняття з німецької мови знаходиться здобувач. 

Мета навчальної дисципліни. Метою викладання навчальної дисципліни є розвиток діяльнісної іншомовної компетенції як у повсякденних, так і у загальних ділових, професійно орієнтованих ситуаціях, поряд з навчанням мови передбачається усвідомлення здобувачем вищої освіти зв’язків між власною та іноземними культурами, формування навичок та вмінь автономного навчання, розвиток і активізацію міжфахового мислення, формування у здобувача власної відповідальності за результати навчання шляхом організації навчального процесу спільно з викладачем та іншими здобувачами, досягнення рівня знань, який забезпечить можливість застосування іноземної мови у практичній діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни є формування знань та вмінь для участі в усному мовленні німецькою мовою, реалізація комунікативних намірів на письмі; для роботи з іншомовними джерелами загального-побутового та професійно-виробничого характеру; участь в бесідах німецькою мовою в обсязі тематики, передбаченої програмою.