Освітній компонент "Інструментальні та лабораторні методи в біотехнології" - це обов'язкова навчальна дисципліна для студентів ОР "Магістр" спеціальності 162 "Біотехнології та біоінженерія"
Обсяг курсу - 6 кредитів,
Лабораторні заняття - 45 годин
Самостійна робота - 135 годин
Форма контролю - залік