Вибіркова навчальна дисципліна «Правове регулювання цивільних процесуальних відносин з іноземним елементом» орієнтована на студентів п’ятого  курсу магістерського рівня вищої освіти. Дисципліна є логічним продовженням циклу дисциплін приватноправового спрямування кафедри та передбачає набуття здобувачами вищої освіти поглиблених навичок та вмінь у сфері наукової та професійної діяльності, вдосконалення здатності до розв’язування задач дослідницького та інноваційного характеру у відповідній галузі професійної діяльності.