Навчальна дисципліна «Педагогічна конфліктологія» є дисципліною вільного вибору зі спеціальності 013 Початкова освіта для здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, яка викладається в 11 семестрі в обсязі 3-х кредитів.