Курс „Практикум академічного іншомовного спілкування» для спеціальності «Комп'ютерна інженерія” є обов'язковою дисципліною, призначеною для викладання студентам спеціальності "Комп'ютерна інженерія", другого рівня вищої освіти „магістр”. Дисципліна вивчається у 9 семестрі, для вивчення дисципліни виділяється 90 академічних годин, з них: на аудиторні заняття – 30 години, на самостійну роботу – 60 годин. Формою підсумкового контролю є залік.

Цей курс спрямований на підготовку студентів до успішної взаємодії та спілкування англійською мовою в академічному та науковому професійному середовищі. Він сприяє розвитку комунікативних навичок, вміння аналізувати та оцінювати матеріали наукового спрямування, брати участь в усному і письмовому академічному і науковому спілкуванні на автономному рівні, готувати доповіді на професійну тематику та презентації наукових досліджень студентів магістратури спеціальності «Комп'ютерна інженерія».