Дисципліна розроблена дла надання студентам таких знань у предметній області європейського захисту людських прав:

природа та сутності людських прав;
класифікації людських прав; універсальності людських прав; 
значення Європейської Конвенції про захист людських прав і основоположних свобод 1950 р.
принципи тлумачення, особливості застосування в національному правопорядку;
повноважень Європейського суду з прав людини: юрисдикції та процедури звернення;
контрольних функцій Комітету Міністрів Ради Європи за виконанням рішень Європейського суду з прав людини; 
алгоритму використання практики ЄСПЛ в Україні у якості джерела права;