Робоча програма нормативної дисципліни «Типологія містобудівних просторів» для студентів 6 курсу за напрямом підготовки 191 Архітектура та містобудування (повна форма навчання), спеціальність Архітектора та містобудування складена відповідно до вимог її змісту (Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності 2015 р.) та відповідає спеціальності 191  «Архітектура та містобудування», галузь знань: 19 «Архітектура та будівництво» затвердженої Вченою радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Протокол № 1 від «28» серпня 2020 року).