Робоча програма навчальної дисципліни «Технічна інфраструктура і планування мобільності» складена відповідно до вимог її змісту (Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності 2015 р.) та відповідає спеціальності 191 «Архітектура та містобудування», галузь знань: 19 «Архітектура та будівництво» затвердженої Вченою радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Протокол № 1 від «28» серпня 2020 року)