Предмет навчальної дисципліни – усна та письмова комунікація,  а  також  спілкування  у  полікультурному  просторі  в  умовах глобалізації.