Мета навчальної дисципліни полягає в формуванні у здобувачів вищої педагогічної освіти за предметною спеціалізацією “Професійна освіта (машинобудування)» інтегральних компетентностей, які забезпечують їх здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в обраній галузі діяльності, що передбачає знання основних понять науково-педагогічних досліджень, як особливої форми процесу пізнання педагогічної дійсності, основ статистичної обробки даних, вивчає методи та методику науково-педагогічного дослідження.