Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова.
Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 180год./6 кредита
, із них:
Лекцій: - 24 год.
Лабораторних занять: 12 год.
Індивідуальна робота: 8 год.
Самостійна робота:  136 год.
Форма підсумкового контролю: іспит (10 семестр).