сформувати у студентів систематизовані
знання про методологічні й методичні основи наукових досліджень, в т. ч. в
галузі землевпорядкування і кадастру та розвинути вміння ведення науково-
дослідницької роботи. Ознайомити студентів: з історичним і сучасним станом
загальної методології науки; тенденціями розвитку і впровадження в наукові
дослідження новітніх методів і технологій; структурно-функціональними
особливостями вітчизняної науки загалом і землевпорядкування зокрема;
організацією наукового дослідження; принципами формування інформаційної
бази наукових досліджень; спеціальними методичними прийомами що
застосовуються у дослідженнях землевпорядного змісту.