Освітньо-наукова програма: Філологія
Спеціальність: 035 Філологія
Кваліфікація: доктор філософії (PhD)
Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)