Курс «Спеціальна методика початкового навчання мови та мовлення» складено відповідно до освітньо-професійної програми «Логопедія», галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», спеціальності 016 «Спеціальна освіта» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.