Предметом вивчення навчальної дисципліни є лексичний матеріал та граматична система сучасної англійської мови, а також розмовна англійська мова. Навчальна дисципліна «Друга іноземна мова (англійська)» є одним із освітніх компонентів, що забезпечують отримання комплексу професійних знань випускників Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка» за спеціальністю 014.022 Середня освіта (німецька мова).