студентів з внутрішньополітичними процесами у країнах ЦСЄ посткомуністичної доби і їх впливу на динаміку міжнародних відносин в умовах глобалізації міжцивілізаційних стосунків та формування нового світопорядку

- формування у  студентів відповідних наукових знань та розуміння процесів неапробованого переходу від соціалістичної системи господарювання до вільноринкової;

- формування вміння виокремлення основних напрямків економічних та політичних змін у країнах ЦСЄ посткомуністичної доби і їх входженню на засадах міжнародного права у систему міжнародних відносин в умовах формування нового світопорядку;

- подальший розвиток у студентів навичок самостійної роботи аналітичного характеру з міжнародними документами, монографіями і статтями, довідниковою літературою, інтернет-ресурсами з даної проблематики. 

 

2. Результати навчання

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні здобути такі компетенції:

 

Інтегральна компетентність: Здатність особи вирішувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК3 - Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.

ЗК4 - Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК6 - Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел, зокрема завдяки використанню інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК7 - Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК9 - Уміння аргументувати вибір шляхів вирішення завдань професійного характеру, критично оцінювати отримані результати та обґрунтовувати прийняті рішення.

ЗК12 - Здатність оволодівати сучасними знаннями, використовувати інформаційні та комунікаційні технології в практичній діяльності.

Фахові компетентності спеціальності (ФК):

ФК 1 - Розуміння взаємозв'язків та залежностей між сферами суспільного життя всередині країн та у сучасному міжнародному середовищі.

Програмні результати навчання:

ПРН 4 - Знати основні поняття природи, джерел та напрямів еволюції міжнародних відносин, міжнародної політики, зовнішньої політики держав, стану теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики.

ПРН 8 - Використовувати базові знання термінології, основних фактів та елементів, знаннями класифікацій та категорій, принципів та узагальнень, теорій, моделей, структур.

ПРН 14 - Знати практику реалізації міжнародної діяльності на глобальному, регіональному (європейському) та національному рівнях.

Набуті компетенції також сприятимуть більш кваліфікованій діяльності майбутніх випускників у такій специфічній сфері як міжнародні відносини та зовнішньополітичні зв’язки в умовах розвитку інтеграційних процесів на Європейському континенті з врахуванням впливу на них російсько-української війни.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:

 

Знати:

- розуміти і знати визначення основних понять і термінів з курсу і уміти ними оперувати;

-      суспільно-політичні передумови, які спричинили внутрішньополітичні зміни у країнах ЦСЄ наприкінці 80-х – поч. 90-х років;

-      можливі впливи міжнародного права на перебіг соціально-політичних конфліктів внутрішнього характеру та робити, у відповідності із набутими знаннями, відповідні висновки;

-      причини, які спричинили вступ країн ЦСЄ в НАТО та ЄС та створення Вишеградської четвірки;

Вміти:

– використовувати документальні джерела та інтернетресурс для формування об’єктивних висновків щодо трансформаційних процесів у країнах Центрально-Східної Європи (1990-2022 рр.);

-      характеризувати правові методи, які використовувала нова державно-політична еліта у Польщі, Чехословаччині, Угорщині, Румунії, Болгарії для проведення відповідних реформ у своїх країнах;

-      визначати та піддавати аналізу основні напрямки міжнародно-правової діяльності країн ЦСЄ, спрямованої на підготовку до входження та входження до НАТО і ЄС;

-      коректно характеризувати і порівнювати позиції країн ЦСЄ щодо України, особливо в контексті російсько-української війни   

Набути соціальних навичок (soft-skills):

-      орієнтуватись у процесах трансформаційних перемін у країнах ЦСЄ (1990-2022 рр.) та їх входженню у систему міжнародних відносин даного періоду;

-      проявляти вміння пояснювати та робити об’єктивний аналіз перебігу трансформаційних перемін у країнах ЦСЄ, їх впливу на міжнародної ситуації даного періоду, зокрема на стосунки з Україною. 

-                  постійно удосконалюватися, оволодівати сучасними знаннями, використовувати інформаційні та комунікаційні технології в навчальній і науковій роботі та професійній діяльності.