) у різних регіонах світу. також формування сучасних підходів до вивчення конкретних геостратегічних цілей та намірів держав на регіональному та глобальному рівнях.  

1-й  рік навчання, 2 семестр.

120 годин / 4 кредити.

15  лекційних годин.

15 годин семінарських занять.

90  годин самостійної роботи.

 Форма підсумкового контролю –  екзамен.