, B.L. The Iron Curtain. The Cold war in Europe. Chelsea House Publishers. 2004. 161 p.

1-й  рік навчання, 2 семестр.

120 годин / 4 кредити.

15  лекційних годин.

15 годин семінарських занять.

90  годин самостійної роботи.

 Форма підсумкового контролю –  екзамен.