Засвоєння дисципліни передбачає розвиток умінь самостійно працювати над фаховою літературою вихідної мови та мови перекладу; виконувати аналітичний варіативний пошук, користуючись словниками та довідниковою літературою для пошуку відповідників фахової термінології і роз’яснення спеціальних понять в межах тем, які вивчаються; впізнавати лексичні одиниці, зокрема терміни, фразеологічні звороти та кліше у фахових текстах, брати до уваги правила їх сполучуваності при перекладі фахової літератури; здійснювати попередній перекладацький аналіз, відшуковуючи вірні контекстуальні відповідники змістовним одиницям у мові перекладу та мові оригіналу; аналізувати та редагувати результати перекладу.