Засвоєння дисципліни передбачає: формування у здобувачів системи прагмалінгвістичних знань про структуру, закономірності та найважливіші аспекти мовної (в тому числі міжкультурної) комунікації; розвиток вмінь тлумачення комунікативного мовного процесу як соціально-історичного та соціокультурного явища; розуміння особливостей сучасних міждисциплінарних вимірів мовного процесу, розвиток вмінь використовувати набуті знання у практиці іншомовного спілкування, перекладу і у науковому аналізі мовленнєвої взаємодії.