Характеристика навчальної дисципліни: нормативна.
Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 90 год./3 кредити ECTS
, із них:
Лекцій: - 15 год..
Лабораторних занять: 15 год.
Самостійна робота:  60 год.
Контрольні роботи: 3 змістовних модулі
Форма підсумкового контро
лю: залік (3 семестр).