Характеристика навчальної дисципліни: нормативна.
Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 120год./4 кредита
, із них:
Лекцій: - 30 год.
Практичних занять: 15 год.
Індивідуальна робота: --- год.
Самостійна робота:  75 год.
Форма підсумкового контролю: іспит (8 семестр).