Характеристика навчальної дисципліни: нормативна.
Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 120 год. 4 кредити ECTS
, із них:
Лекцій: - 15 год.
Практичних занять: 15 год.
Індивідуальна робота: -- год.
Самостійна робота:  90 год.
Контрольні роботи: 2 змістовних модулі
Форма підсумкового контро
лю: іспит (10 семестр).