Освітньо-професійна програма - Геодезія і землеустрій (землеустрій та кадастр)

Спеціальність - 193  Геодезія та землеустрій

Форма навчання - денна

Рік підготовки - 3

Семестр - 6

Кредит - 3,5

Кількість годин - 105

Вид підсумкового контролю - Іспит