викладання навчальної дисципліни «Професійне і особистісне становлення вчителя фізичної культури» є  виявлення, теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка професійного саморозвитку майбутніх учителів фізичної культури у закладах вищої освіти  для підвищення рівня їхньої готовності до професійної діяльності

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 3

Галузь знань

01 «Освіта»

Нормативна

 

спеціальності

014 - «Середня освіта (Фізична культура)»

Модулів – 1

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 90

9-й

9-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 60

Освітній рівень:

«бакалавр»

16 год.

6год.

Практичні

14год.

2год.

Самостійна робота

60 год.

82год.

Індивідуальні завдання:

Вид контролю: залік