Дисципліна «Актуальні проблеми синтаксису» належить до переліку вибіркових компонент ОПП "Українська мова та література" спеціальності 035 Філологія першого (бакалаврського) рівня. Вона забезпечує формування у здобувачів вищої освіти професійно орієнтованої компетентності, передбачає оволодіння знаннями, уміннями і навичками аналізу актуальних проблем синтаксичної науки, зосередженню уваги на важливих питаннях комунікативного та прагамтичного синтаксису, визначенню функцій та комунікативно-інтенційного змісту синтаксичних одиниць у різних дискурсивно-жанрових формах української мови.