Курс - 90 годин, 3 кредитb

Лекцій - 11 години

Семінарські заняття - 11 години

Форма підсумкового контролю - залік