На сучасному етапі розвитку освіти в Україні, коли спостережено різноманітність і багатоплановість наукових шкіл, течій, напрямів, поглядів на
певні мовні та мовленнєві явища, значної уваги набуває питання вивчення основних аспектів мови, зокрема синтаксису. Синтаксична теорія інтенсивно розвивається, унаслідок чого уточнюються й поглиблюються наші знання про основні синтаксичні одиниці, їх лінгвальну природу та класифікацію. Мовознавці ведуть пошуки змісту і форм різнорангових синтаксичних категорій. У цьому аспекті студентів необхідно ознайомити з усім розмаїттям поглядів, окреслити основні синтаксичні проблеми, над розв’язанням яких працюють українські й зарубіжні граматисти. словосполучення, прості й складні речення, надфразні єдності.