Інженерна геологія -  прикладна геологічна наука; вона вивчає геологічні умови та фізико-механічні властивості гірських порід для цілей обґрунтування проектів інженерних споруд. Разом з цим основним практичним завданням інженерної геології є прогноз фізико-геологічних явищ, яких можна чекати в даній геологічній обстановці під впливом проектованих інженерних споруд. Цей прогноз дає змогу оцінити ступінь небезпеки можливих фізико-геологічних явищ для даного конкретного випадку і при потребі розробити заходи, які забезпечували б стійкість основи, а значить і міцність та довговічність споруди.

Мета цієї  дисципліни  - сформувати у студентів здатності оцінювати і враховувати кліматичні, інженерно-геологічні та екологічні особливості території будівництва при проектування та зведенні об’єктів. Навчити аналізувати та застосовувати результати інженерно-геологічних вишукувань, обґрунтовано обирати несучі шари ґрунтів основи, проектувати фундаменти різних типів та знати основні підходи при будівництві на територіях із складними інженерно-геологічним умовами.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен: знати: загальні відомості про будову земної кори; склад, класифікацію, будову та умови утворення мінералів і гірських порід; геологічні та інженерно-геологічні процеси та явища; класифікацію ґрунтів, їхні фізичні та механічні властивості; підземні води та їхній вплив на стійкість основ і фундаментів; основні завдання, склад та об’єм інженерно-геологічних вишукувань; вміти: визначати основні породотвірні мінерали та поширені гірські породи; розрізняти прояви геологічних та інженерно-геологічних процесів та явищ; будувати та читати інженерно-геологічні карти та розрізи; оцінювати вплив кліматичних, інженерно-геологічних та екологічних особливостей території будівництва при проектуванні та зведенні будівельних об’єктів; виділяти інженерно-геологічні елементи; аналізувати інженерно-геологічні та гідрогеологічні умови.