Навчальна дисципліна - вибіркова, для студентів спеціальності 014.05 Середня освіта (біологія та здоров'я людини). Читається для студентів першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів. Загальна кількість годин / кредитів - 90 год./3 кредити. Форма підсумкового контролю - залік.

Викладачі: к.б.н., доцент кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства Літвіненко Світлана Григорівна; к.б.н., асистент кафедри молекулярної генетики та біотехнології Тимочко Леся Іванівна.