Вивчення дисципліни «Фахова лексика за різними сферами вжитку вжитку» передбачає опанування студентами іншомовної фахової термінології та комплексного розвитку комунікативної компетенції студентів. В основі курсу лежить студентоцентрований підхід, який дозволяє здобувачам освіти зосередитись на розвитку комунікативної компетентності у певних галузях знань, та оволодінні студентами знаннями про функціонування англійської мови як засобу спілкування в усній та письмовій формі в освітньому середовищі, науковій та професійній сферах; формуванні вмінь і навичок, використання певних мовних моделей та структур у різноманітних навчальних та фахових комунікативних ситуаціях. Мета навчальної дисципліни: дисципліна « Фахова лексика за різними сферами вжитку вжитку» покликана поглибити знання різногалузевої термінології, комплексно розвинути навички читання, писемного та усного мовлення, аудіювання та систематизувати знання англійської мови на фонетичному, лексичному, граматичному та стилістичному рівнях, необхідні для підготовки до складання міжнародного іспиту з англійської мови.