в усній та письмовій формі; формування вмінь і навичок використання певних мовних моделей та структур у різноманітних навчальних та фахових комунікативних ситуаціях.