Курс - 4
Семестр - 8
Загальний обсяг: год.120; кредитів - 4
лекції - 15; практичні - 30; самостійна робота - 75
Вид підсумкового контролю - іспит

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для роботи у виробничих підрозділах, що здійснюють нормування викидів в атмосферу, скидів у водотоки та водойми забруднюючих речовин, обсягів утворення та розміщення відходів виробництва і споживання, нормування в сфері охорони надр, охорони та використання лісового фонду, охорони та використання природно-заповідного фонду.