Архітектура комп’ютерів

Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки: бакалавр.

Напрям підготовки :   комп’ютерна інженерія .

Кількість кредитів - 10.

Загальна кількість годин – 360.

Кількість годин на тиждень – 6 год.

Дисципліна – професійно - орієнтована.

Курс – 3, семестр - 5.

Кількість відведених годин: на лекції (51), семінарські (0), практичні (0), лабораторні заняття (51),  самостійну роботу студентів (258).

Вид підсумкового контролю – екзамен.

Курсовий проект: 5 семестр.