Професійна та особистісна готовність педагога до роботи в умовах ЗЗСО є вкрай необхідною. Вивчення стану теоретичної й практичної реалізації освітньо-професійної програми (ОПП) «СО Англійська мова» та підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня передбачили розробку навчальної дисципліни «Професійне та особистісне становлення вчителя», яка є обов’язковою дисципліною, викладання якої здійснюється у 1 семестрі в обсязі 3 кредитів (за ECTS). Викладання навчальної дисципліни, спрямоване на формування готовності майбутніх педагогів до професійно-педагогічної діяльності  в ЗЗСО на засадах професійно-особистісного, морально-етичного та методичного  становлення фахівця.