Атестація випускників освітньої програми спеціальності 035 Філологія

спеціалізації 035.043 Філологія проводиться у формі захисту кваліфікаційної

магістерської роботи та державного іспиту з другої іноземної мови та

завершується видачею документу встановленого зразка про присудження

ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: Магістр філології,

спеціальність 035 Філологія.

Атестація здійснюється відкрито і публічно.