Рівень вищої освіти: другий (магістерський).
Спеціальність: 017 "Фізична культура і спорт".
Освітня програма: "Фізична культура і спорт".
Курс – 5, семестр – 10.
Кількість годин – 90, кількість кредитів ECTS – 3.
Форма підсумкового контролю – залік.