Рівень вищої освіти: другий (магістерський).

Спеціальність: 017 "Фізична культура і спорт".
Освітня програма: "Фізична культура і спорт".
Курс – 5, семестр – 9.
Кількість годин – 150, кількість кредитів ECTS – 5.
Форма підсумкового контролю – іспит.