Навчальна дисципліна „Соціолінгвістика і міжкультурна комунікація” включена до циклу вибіркових у навчальному плані підготовки здобувачів другого рівня вищої освіти (магістерського) зі спеціальності 035 Філологія (ОП „Українська мова та література”) й характеризується широкими міждисциплінарними зв’язками (з історією України, соціологією, культурологією, демографією, політологією, теорією мовних контактів, теорією масової культури та комунікації, соціальною психологією тощо).