Навчальна дисципліна „Рекламний стиль української мови” включена до циклу вибіркових у навчальному плані підготовки здобувачів другого рівня вищої освіти (магістерського) зі спеціальності 035 Філологія (ОП «Українська мова та література») й характеризується широкими міждисциплінарними зв’язками (з культурологією, соціолінгвістикою, теорією масової комунікації, соціальною психологією, маркетингом, історією української культури, історією української журналістики, графічним дизайном та кольористикою тощо). Зміст дисципліни передбачає вивчення та засвоєння основних фактів з історії розвитку української мови нового періоду (зокрема – від другої половини ХІХ ст. до нашого часу), що послужили передумовою та чинниками формування рекламного стилю як самостійного функційного різновиду української мови.