Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський).

Спеціальність: 017 "Фізична культура і спорт".
Освітня програма: "Фізична культура і спорт", "Фітнес та рекреація"
Курс – 2, семестр – 4.
Кількість годин – 120, кількість кредитів ECTS – 4.
Форма підсумкового контролю – екзамен.