Програма курсу “Порівняльна граматика слов’янських мов” спрямована на належне теоретичне осмислення специфіки й структури слов’янських мов (у тому числі й рідної, української), що досягається у зіставленні зі структурою інших мов, насамперед споріднених, якими є мови слов’янської мовної групи.

Програма базується на застосуванні в названому курсі порівняльно-історичного методу, що дає змогу з’ясувати проблему генетичних стосунків слов’янських мов, досягти наукового усвідомлення явищ окремих слов’янських мов у глибокій історичній перспективі як результатів тривалого і складного розвитку; глибоко усвідомити і зрозуміти фонетичну систему і граматичну будову рідної мови завдяки порівняльно-історичному аналізу лінгвістичних явищ інших слов’янських мов; розширити мовний діапазон студентів-філологів, удосконалити їх уміння науково коментувати мовний матеріал.

Увесь програмний матеріал розподілено на блоки-модулі, які включають лекції, практичні заняття, а також передбачено виконання самостійних та індивідуальних завдань. Значна увага приділена самостійній роботі студентів, що особливо важливо за умов кредитно-модульної системи навчання. Це стосується як підготовки до теоретичних питань (підготовка рефератів, презентацій), так і практичних завдань (укладання порівняльних граматичних і фонетичних таблиць змін і аналогій у слов’янських мовах тощо). Теми лекційно-практичних занять охоплюють увесь обсяг курсу (українська мова і традиція генеалогічного і типологічного розподілу слов’янських мов, характеристика фонологічної системи слов’янських мов, лексика сучасних слов’янських мов, порівняльна морфологія та словотвір слов’янських мов, сучасні слов’янські орфографічні системи (порівняльний аспект), спільність синтаксичної будови слов’янських мов, типологічні ознаки української мови на фоні інших слов’янських мов у галузі фонетики та словотвору, фонологічні системи слов’янських мов (порівняльний аспект), праслов’янська мова та спорідненість слов’янських мов.).

Мета навчальної дисципліни:

Мета курсу ‒ це порівняльне вивчення у певній внутрішньо зумовленій системі фонетичних, граматичних, лексико-фразеологічних і словотвірних явищ слов’янських мов; наукове розуміння особливостей звукової, лексико-фразеологічної, граматичної будови мов слов’янського світу, закономірностей їх розвитку. Навчальна дисципліна «Порівняльна граматика слов’янських мов» як синтезуючий курс узагальнює і доповнює знання студентів про структуру й специфіку функціонування різнорівневих одиниць слов’янських мов, що дозволяє глибше усвідомити місце української мови серед інших мов слов’янського світу.

Завдання: а) висвітлення в порівняльно-історичному аспекті різнорівневих структурних характеристик слов’янських мов, встановлення їхніх спільних рис; б) усвідомлення студентами місця української мови в загальноєвропейському і слов’янському культурному й мовному просторі.