Метою вивчення курсу «Антикризове управління» є формування у студентів уявлення про кризи та кризові ситуації у сучасному світі у тенденціях макро- та мікро- розвитку, можливі ризики, що призводять до криз, технології антикризового управління, ролі людського фактору у виникнення, протіканні та подоланні кризи.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Антикризове управління» є аналіз суті кризи та кризових явищ, вироблення розуміння у студентів суті антикризових процедур та мотивів їх вибору, формування знань причин кризового стану (на прикладі українських та зарубіжних підприємств тощо), формування уявлень про форми та методи реалізації антикризових процедур на мікро- та макро- рівнях, вміння робити правильні аналітичні висновки про глибину фінансової кризи того чи іншого підприємства, галузі тощо, вміння визначати внутрішні резерви покращення фінансово-економічного стану підприємства, аналізувати фінансові результати в контексті актуальних суспільно-політичних подій.